Stichting Op’t Stee

De Stichting is in 1999 voortgekomen uit de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen. De Stichting heeft ten doel:

  • a. om op grond van christelijke en humane motieven, hulp te bieden een asielzoekersin nood , vooral aan hen die – doordat zij geen beroep kunnen doen op enige voorziening van overheidswege, maar Nederland niet kunnen verlaten – in een uitzichtloze situatie verkeren.
  • b. en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • c. sinds juni 2015 voeren we de Bed, Bad & Broodregeling uit voor de gemeente Emmen.

De Stichting beschikt momenteel over vier huizen waarin 33 gasten verblijven
Voorts zijn 17 gasten ondergebracht bij particulieren.

Het bestuur wordt gevormd door vijf personen, die de werkzaamheden coördineren en zo nodig delegeren aan andere vrijwilligers. Het adres van de Stichting is:

Secretariaat Stichting Op ’t Stee
A. Meijering
Middenweg 78
7844 KX Veenoord
T. 06 143 86 566 e-mail optstee.info@gmail.com
bankrekening NL 33 RABO 0317035134 t.n.v. Op’t Stee

Jaarrekening 2018.
De jaarrekening 2018 is door het bestuur van de Stichting Op ’t Stee vastgesteld.
Controle heeft plaatsgevonden op 16 maart 2019 door twee onafhankelijke inwoners uit Emmen.
1. de heer T. D. Reitsma voormalig Hoofd boekhouding Emco en voormalig Raadslid gemeente Emmen.
2. de heer J.L.W. van Os, voormalig accountant bij de Belastingdienst
Door de controleurs is decharge verleend aan het bestuur van de Stichting Op ’t Stee.

Met betrekking tot de vordering op de gemeente Emmen kunnen we melden dat deze in 2020 is afgerond.
Het bestuur van Op ’t Stee is met de gemeente overeengekomen dat een bedrag van € 15.000,- door de gemeente wordt betaald ter finale kwijting van de in de balans opgenomen vordering van € 46.834,49
De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de gemeente Emmen de vorderingen van 2015 tot en met 2017
niet wil erkennen.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Samenvatting financiën 2016 Stichting Op t Stee
Financieel verslag 2015
Accountantsrapport 2013
Jaarrekening2012
ANBI2014
Begroting jaar 2013
Begroting jaar 2014
Financieeljaaroverzicht2012
Regeling huisregels
Regeling kostenvergoeding
Regeling Mentorschap